Poslanci rozhodli o cene mesta, schválili aj mimoriadne financie pre Technické služby mesta

Tohtoročnú cenu mesta dostanú Ondrej Trocha a Henrieta Hrinková.

Po týždni opäť rokovalo rimavskosobotské mestské zastupiteľstvo, no dnes sa zišli poslanci už na riadnom zasadnutí.

Na začiatku zastupiteľstva prešli dve zmeny programu, do ktorého bol doplnený návrh na zmenu počtu výborov mestských častí, informatívna správa o nakladaní s mestskými lesmi za vlaňajší rok, ako aj zmena VZN o úprave podmienok poskytovania finančného príspevku mestom na vykonávanie opatrení sociálnej ochrany a sociálnej kurately.

Hladko prešli majetkovoprávne otázky, ako aj návrh plánov práce komisií MsZ a chválená bola aj zmena na zvýšenie počtu výborov mestských častí na 11.

Cena mesta

Po dnešku už vieme, že tohtoročnú cenu mesta dostane Ondrej Trocha a Henieta Hrinková. Prvý menovaný získal v tajnej voľbe od poslancov 19 hlasov, Henrieta Hrinková dostala 14 hlasov. Ondrej Trocha je priamy účastník národnooslobodzovacieho boja a na túto cenu ho navrhla Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Júliusa Bolfíka v Rimavskej Sobote, ktorej je dlhoročným členom. Henrieta Hrinková, ktorú navrhol poslanecký klub Odvážme sa zrýchliť, bola ako študentská aktivistka jednou z ústredných študentských osobností počas tzv. Nežnej revolúcie v roku 1989. Poslanci vyberali z celkovo jedenástich návrhov.

V ďalšej časti rokovania bol schválený nový rokovací poriadok, etický kódex volených zástupcov a štatút mestských novín. Jozef Šimko sa už počas rozpravy k týmto bodom vyjadril, že ich nepodpíše a svoje dôvody vysvetlí na najbližšom zastupiteľstve. Odsúhlasená bola aj zmenu VZN o úprave podmienok poskytovania finančného príspevku mestom na vykonávanie opatrení sociálnej ochrany a sociálnej kurately.

Financie navyše pre Technické služby mesta

Mestské zastupiteľstvo tiež zobralo na vedomie informatívnu správu o nakladaní s mestskými lesmi a dalo zelenú návrhu, aby mesto vytvorilo plán podávania projektov na získanie finančných zdrojov podľa zverejnených harmonogramov výziev. Prešiel aj návrh záväzného strategického dokumentu pre oblasť dopravy, ktorý obsahuje ucelenú sieť cyklodopravných trás, ako aj návrh plánu spracovanie kompletnej aktualizácie a digitalizácie územného plánu mesta Rimavská Sobota a jeho financovania prostredníctvom dotácie z ministerstva dopravy resp. životného prostredia.

Nezvyčajný nápad predniesli poslanci z klubu Odvážme sa zrýchliť vo všeobecnej rozprave. Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie ich návrh uznesenia, aby sa k otázke, či sa má budova bývalého domova mládeže na Školskej ul. prestavať na byty pre mladé rodiny alebo domov dôchodcov, vyjadrili občania mesta v prieskume verejnej mienky, ktorý by sa konal počas druhého kola prezidentských volieb 30. marca. Prieskum by sa uskutočnil pod patronátom poslancov klubu Odvážme sa zrýchliť a vykonávali by ho dvojčlenné skupiny anketárov.

V tomto bode bolo prijaté aj uznesenie, v ktorom poslanci poverili MsÚ, aby najneskôr do konca marca tohto roka vypracovalo a zaslalo ministrovi financií Petrovi Kažimírovi a splnomocnencovi vlády pre rómske komunity Ábelovi Ravaszovi žiadosť o uvoľnenie financií vo výške 505-tisíc eur na vybudovanie osemtriednej modulovej základnej školy na Dúžavskej ceste, pričom celkový rozpočet stavby je vo výške 605-tisíc eur a v rozpočte mesta je na kofinancovanie vyčlenených 100-tisíc eur.

Ostrú diskusiu vyvolala situácia ohľadom Technických služieb mesta (TSM), ktoré podľa slov ich riaditeľa Tibora Barta museli po prijatí rozpočtu pristúpiť k nektorým škrtom, keďže majú z neho mesačne o vyše 26-tisíc eur menej ako rok predtým, čo je to pre túto organizáciu likvidačné. Poslanci nakoniec rozhodli, že pre TSM bude do konca mesiaca vyčlenený z MsÚ mimoriadny príspevok vo výške 90-tisíc eur a tento transfer sa finančne usporiada po druhej zmene rozpočtu.

Gemerland

Zdieľajte článok

Pridaj komentár