ZMOS: Samosprávy potrebujú inventúru kompetencií

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) iba pred nedávnom zrealizovalo prieskum zameraný na kompetenčnú výbavu miestnej územnej samosprávy. Z prieskumu okrem iného vyplýva výrazná potreba inventúry kľúčových originálnych kompetencií miest a obcí.

ZMOS od 12. júna do 5. júla 2019 realizoval prieskum, ktorý sa sústredil na vnímanie kompetenčnej výbavy samospráv z hľadiska ich originálnych kompetencií. Reprezentatívnu vzorku tvorilo 355 starostov a primátorov z rôznych regiónov a jednotlivých veľkostných kategórií obcí. Respondenti na otázku: „Ako hodnotíte potrebu realizácie auditu kľúčových originálnych kompetencií?“ odpovedali nasledovne: podľa 74,3 % „audit kľúčových originálnych kompetencií je potrebný“, iba 9 % si myslí opak. Zvyšných 16,6 % sa nevedelo vyjadriť, respektíve 1,1 % z nich uviedlo inú odpoveď.

Starostovia a primátori tiež odpovedali na otázku: „Sú v komunálnej legislatíve také originálne kompetencie, ktoré v priebehu výkonu vašej funkcie vaša obec nikdy nevykonávala?“ Celkovo 32,1 % odpovedalo – „áno, v komunálnej legislatíve sú aj také kompetencie“ Ďalších 41,5 % odpovedalo – „nie, takéto kompetencie v komunálnej legislatíve nie sú.“ Celkovo 26,1 % respondentov sa nevedelo vyjadriť. Odpovede dvoch veľkých skupín síce na prvý pohľad môžu pôsobiť zjavne protichodne, ale vzhľadom na rozdelenie samospráv do 9 veľkostných kategórií podľa počtu obyvateľov tieto odpovede determinuje fakt, že všetky samosprávy disponujú rovnakými kompetenciami bez ohľadu na počet obyvateľov či ekonomickú silu a finančné možnosti.

Ďalšia z otázok sa týkala toho, či je podľa starostov a primátorov správne, ak všetky samosprávy, bez ohľadu na ich veľkosť alebo ekonomické možnosti majú rovnaké kompetencie. „Áno, všetky samosprávy majú mať rovnaké kompetencie,“ si myslí 29,3 % štatutárnych predstaviteľov miest a obcí. Podľa 64,5 % respondentov by kompetencie samospráv mali byť odstupňované podľa ich veľkosti. Inú odpoveď uviedlo 1,7 % a ďalších 4,5 % sa nevedelo vyjadriť.

  V prieskume sme sa tiež sústredili na to, ako by mali byť odstupňované kompetencie miest a obci. Podľa 48,1 % starostov a primátorov by kompetencie miest a obcí mali byť viazané na veľkosť samosprávy. O trochu viac, 49,6 % respondentov si myslí, že kompetencie miest a obcí by mali byť viazané na ekonomickú silu samosprávy (veľkosť rozpočtu). Kompetencie miest a obci viazané na iné aspekty by mali byť podľa 2,3 % opýtaných.

 Výsledky prieskumu budú podkladmi na pripravovaný audit kľúčových originálnych kompetencií, ich porovnanie so samosprávami na úrovni V-4 a následné formulovanie Nového komunálneho manažmentu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.  Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhotriedenie dát, aby sme poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí.

Zdroj:  Michal Kaliňák, hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS

Zdieľajte článok

Pridaj komentár