Úspešné projekty Erasmus+ KA1 a KA2 na ZŠ Š. M. Daxnera v Rimavskej Sobote

Na našej ZŠ Š. M. Daxnera  boli realizované dva úspešné projekty v rámci Erasmus+. V aktivite KA1 sa jednalo o projekt  Anglický jazyk pre všetkých, v ktorom vyučujúce Mgr. Dana Vikorová a Mgr. Denisa Csanková absolvovali mobility v Spojenom Kráľovstve. V rámci aktivity KA2 sa jednalo o projekt EURAC – Európske zdroje a výzvy v minulosti, v prítomnosti a v budúcnosti, v ktorom naša škola spolupracovala s partnerskými školami z Českej Republiky, Dánska, Chorvátska a Turecka.

Obidva projekty prispeli k výraznému zlepšeniu jazykových a odborných kompetencií a zručností, napomohli k zlepšeniu úrovne komunikácie s učiteľmi a žiakmi partnerských škôl v rámci projektov ako aj na vyučovacích hodinách ANJ, webinároch a rôznych fórach. Vyučujúce ANJ nadobudli  informácie o školskom vzdelávacom systéme v Spojenom Kráľovstve, návody na plánovanie hodín, CLIL vo vyučovaní, informácie a návody na prevenciu a boj proti šikanovaniu, prácu so žiakmi so ŠVVP v bežnej triede. Projekty tiež prispeli  k profesijnému rastu učiteľov a k zvýšeniu kreditu školy. Aktivizujúce metódy využívali učitelia aj na vyučovaní iných predmetov a aj v rámci projektového vyučovania.

Na základe aplikovania inovatívnych metód a postupov na vyučovaní došlo k zatraktívneniu predmetu ANJ, zvýšeniu motivácie žiakov a zlepšeniu študijných výsledkov a vedomostí o Spojenom Kráľovstve a o ďalších partnerských krajinách. Pre žiakov boli zaujímavé informácie o školských vzdelávacích systémoch. Chceli sa dozvedieť, ako prebieha priama vyučovacia činnosť, aké majú zvyky, tradície v krajine, ktorej jazyk sa učia. Mali možnosť vidieť fotografie školských budov, areálov škôl, zariadenie a vybavenie tried, učební, telocviční, knižníc a spoločných priestorov školy v Spojenom Kráľovstve. V rámci projektu KA2 EURAC priamo navštívili školy v Svendborgu, Přimde a Strizivojne. Počas pobytu v Dánsku boli žiaci ubytovaní v rodinách, čo prispelo nielen k zvýšeniu jazykových zručností ale aj k spoznaniu ich kultúry a zvykov.

V rámci projektu KA1 Anglický jazyk pre všetkých boli pre žiakov prínosom aj reálne fotografie pamiatok miest Portsmouth, Southampton, Winchester, Londýn a Isle of Wight. Na základe informácií od učiteľov mali možnosť podrobnejšie sa oboznámiť s ich históriou, kultúrou a spôsobom života.

Na Dni otvorených dverí, rôznych webinároch, učiteľských fórach a rôznych seminároch ANJ, SAAIC a Erasmus+ učitelia z iných škôl, rodičia a iná širšia verejnosť mesta, regiónu a Slovenska boli oboznámení so získanými skúsenosťami a materiálmi a následne na to mohli diskutovať, a tým účastníci kurzov získali spätnú väzbu o efektívnosti modernizácie a inovácie vyučovania.

Rodičia, zástupcovia zriaďovateľa Mesta Rimavská Sobota, poslanci mestského zastupiteľstva, riaditelia iných škôl mesta a regiónu boli oboznámení s priebehom a výsledkami projektov na zasadnutiach Rady rodičov, Rady školy, Klubu riaditeľov a Matice Slovenskej.

V rámci prepojenia oboch projektov účastníci mobilít v aktivite KA1 na projektovom stretnutí Erasmus+ KA2 v Chorvátsku v máji 2019 prezentovali získané vedomosti a zručnosti a tiež aj osvedčené pedagogické postupy.

V spolupráci so špeciálnym pedagógom a výchovným poradcom a zákonnými zástupcami žiakov so ŠVVP formou rozhovoru a diskusie bolo zistené, že aplikácia aktivizujúcich metód, postupov a foriem bola prínosom a prispela k zlepšeniu študijných výsledkov a postojov týchto žiakov k učeniu sa anglického jazyka.

Prínosom pre školu sú nadobudnuté poznatky a vytvorené a získané materiály, kontakty s inými partnerskými školami v Európe, čím sa napĺňa Európsky plán rozvoja školy v súlade so stratégiou rozvoja a profilácie školy.

Nakoľko sa naša škola nachádza v chudobnejšom regióne Slovenska s vysokou mierou nezamestnanosti a vysokým počtom rodín so sociálne znevýhodneného prostredia, tento projekt poskytol našim žiakom nové podnety a motiváciu k ďalšiemu vzdelávaniu aj uplatneniu sa v živote.

Učitelia si počas roka vymieňali skúseností a nadväzovali kontakty s inými učiteľmi v Európe prostredníctvom rôznych webinárov, učiteľských fór, medzinárodného projektu Pearson & BBC Live Classes a na portáli eTwinning.

Projekt KA2 EURAC bude oficiálne ukončený 30. septembra 2019 a keďže všetky projektové stretnutia boli absolvované, v súčasnosti prebieha dokončovanie výsledného produktu projektu, aplikácie o demokracii, online spolupráca koordinátorov a žiakov jednotlivých škôl  a príprava na podanie záverečnej správy, kompletizácia podporných dokumentov a úprava Twinspace dokumentov.

Mgr. Denisa Csanková a Mgr. Dana Vikorová, koordinátorky projektov

Zdieľajte článok

Pridaj komentár