ZMOS navrhuje mobilizovanie eurofondov

Združenie miest a obcí Slovenska navrhuje urýchlene mobilizovať eurofondové zdroje na zmiernenie dopadov COVID 19.

Podľa názoru združenia je to jediná možnosť ako spomaliť tempo poklesu ekonomiky, rastu nezamestnanosti a podpory verejných investícií. ZMOS preto navrhuje dopady aktuálnej krízy  na ekonomiku štátu ale aj samotných miest a obcí riešiť konkrétnymi opatreniami na podporu miestneho a regionálneho rozvoja a miestnej ekonomiky.

 Podľa výkonného podpredseda ZMOS Milana Mušku „je viacero možností ako mobilizovať eurofondy na pomoc ekonomike aj komunálu. Súvisia s presunom financií medzi operačnými programami, ale aj s odstránením byrokracie, či vyriešením problémov s DPH.“

Ide napríklad o realokáciu finančných prostriedkov v rámci programov aj medzi nimi a zameranie nových rýchlych výziev na investičné projekty v tých opatreniach, ktoré sú už aktuálne dobre čerpané, ale potreba prevyšuje ich možnosti – materské školy, sociálne zariadenia, zatepľovanie verejných budov, opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti, vodovody, kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou v rómskych osadách, výstavba ciest a ďalšie.

 Je potrebné nastaviť nové výzvy bez nadbytočných a často limitujúcich a diskvalifikačných kritérií. Bude vhodné presadiť DPH ako oprávnený výdavok u všetkých investičných projektov, vrátane vodovodov a kanalizácií a dopravných projektov.

ZMOS vidí cestu aj v aktivovaní a zazmluvnení projektov zo zásobníkov projektov, ktoré neboli zazmluvnené pre nedostatok finančných prostriedkov.

Vyriešenie problému absolútne nedostatočných kapacít na hodnotenie projektov v rámci výziev Miestnych akčných skupín z Integrovaného regionálneho operačného programu urýchli realizáciu malých investičných projektov v celom území Slovenska.

Ďalšie z riešení vidíme v zaradení samospráv medzi oprávnené subjekty v rámci projektu ESF na riešenie rizík nezamestnanosti a to najmä v okruhu pracovníkov zabezpečujúcich sociálne, školské, kultúrne a ďalšie verejné služby.

Cestu vidíme aj v podpore zamestnávania množstva opatrovateliek v oblasti sociálnych služieb, ktoré sa vrátili zo zahraničia a môžu pomôcť pri riešení potrieb občanov nad 65 rokov, zabezpečením ich podpory v čase nútenej izolácie.

ZMOS zároveň zdôrazňuje, že prínos využitia eurofondov je aj v prijatí mechanizmu v rámci ESF na úhradu výdavkov na rúška, dezinfekciu a ďalšie prostriedky pre mestá a obce – najmä v sociálnej a školskej oblasti  a na dodávky vody pre rómske osady. S touto oblasťou súvisí aj príprava finančných nástrojov na  úhradu výdavkov samospráv na rozsiahlejšiu dezinfekciu v lokalitách, kde je to potrebné a ukazuje sa, že aj nevyhnutné.

Podľa Združenia miest a obcí Slovenska očakávané výpadky v príjmoch samospráv možno zmierniť aj v eurofondovej oblasti, napr. dočasným zrušením spolufinancovania projektov samospráv v aktuálnom programovom období, čím by samosprávy šetrili 5% výdavkov na každom z nich.

ZMOS preto navrhuje veľmi operatívne zjednodušiť procesy v systéme riadenia, zjednotiť uplatňovanie Zákona o verejnom obstarávaní. Zabezpečiť, aby  v zmysle usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie SR ale aj Usmernenia Európskej komisie k využívaniu rámca pre verejné obstarávanie počas núdzovej situácie súvisiacej s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 z 1. apríla 2020  jednotne postupovali všetky riadiace orgány a  aby v čase krízy plne akceptovali zjednodušené a zrýchlené ale pritom transparentné postupy verejného obstarávania. Domnievame sa, že zrýchliť možno aj kontrolné a hodnotiace procesy projektov, lebo práve byrokracia neraz asistuje pri spomalení využívania tohto finančného nástroja. 

Michal Kaliňák , ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

Zdieľajte článok

Pridaj komentár