Rimavskosobotskí poslanci rokovali sedem hodín, rozdelili aj financie na šport a kultúru

Prerozdelenie financií na kultúru a šport, stav verejného poriadku či plán verejných obstarávaní. Aj týmito bodmi sa zaoberali rimavskosobotskí poslanci na včerajšom takmer sedemhodinovom mestskom zastupiteľstve.

V úvode rokovania prešla menšia technická zmena týkajúca sa programu. Na návrh poslaneckého klubu Odvážme sa zrýchliť bolo schválené, aby sa päť bodov o potvrdení uzneseniach presunuli .Nasledovali majetkovoprávne otázky. V tomto bode sa mestské zastupiteľstvo zaoberalo niekoľkými návrhmi na odpredaj pozemkov v Rim. Sobote, Tomašovej či Vinici. a opäť sa riešil aj prenájom stĺpov verejného osvetlenia. Ešte v januári bol totiž schválený prenájom stĺpov pre spoločnosť zo Žarnovice, ktorá ale od zmluvy odstúpila a následne o prenájom prejavila záujem druhá firma. Mesto za tým vidí špekuláciu, preto navrhlo zmeniť podmienky v pôvodnej obchodnej súťaži. Poslanci tento návrh odobrili a tiež zrušili pôvodné uznesenie o prenájme stĺpov pre uvedenú spoločnosť.

Financie pre športové kluby a kultúru

V ďalšej časti rokovania prešiel návrh Všeobecno-záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta. Schválené bolo aj prerozdelenie finančných prostriedkov pre športové kluby vo výške takmer 50-tíísíc eur a pre kultúrne subjekty vo výške 32 900 eur. Zo športových klubov dostane najviac financií TJ Mladosť RELAX, oddiel JUDO ( 7806 eur), FALCON TAEKWONDO KLUB Rimavská Sobota (7446 eur) či volejbalová klub Slovan (5000 eur), z kultúrnych subjektov pôjde najviac pre Magna Festum na usporiadanie JúniusFezstu (3000 eur) či pre Csemadok Rim. Sobota (3000 eur) . Poslanci bez väčších problémov prijali informatívnu správu o stave verejného poriadku a kriminality v meste a činnosti mestskej polície, ktorú predložil náčelník Mestskej polície Peter Berezc. Rovnakobolo bez problémov schválené VZN o ďalších výstrojových súčiastkach príslušníkov mestskej polície.

Priemyselný park či pasportizácia

Nasledovali body, ktoré sa týkali piatich nepodpísaných uznesení. Prvé sa týkalo priemyselného parku, resp. vytvorenia komisie, ktorá mala určiť, akým spôsobom a kde bude park vybudovaný. Primátor J. Šimko presadzuje lokalitu v areáli bývalých ZŤS, kde má mesto vypracovanú projektovú dokumentáciu a ktorú stačí iba aktualizovať. Naopak, poslanci prevažne z klubu Odvážme sa zrýchliť uprednostňujú lokalitu pri hlavnej ceste na Hnúšťu, kde netreba riešiť prístupovú cestu. Ako J. Šimko k tomu dodal, uvedené uznesenie nič nerieši, pretože komisia má len poradnú funkciu. Poslanci napriek tomu primátorove veto prelomili. Rovnako potvrdili aj ďalšie uznesenia – o rokovacom poriadku, etickom kódexe voleného zástupcu, štatúte mestských novín a prieskume verejnej mienky, kde sa mohli občania vyjadriť, ako má samospráva naložiť s budovou bývalého študentského internátu na Školskej ulici. MsZ ďalej prijalo uznesenie, ktorým zaviazalo mesto spracovať pasportizáciu technického stavu komunikácií, cyklotrás, budov, verejnej zelene, chodníkov, pozemkov, technológií a vozového parku. Prešiel aj návrh plánu verejných obstarávaní, pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a zásady postupu pri vybavovaní sťažností.

Vo všeobecnej rozprave predložil Roman Vaľo za klub Odvážme sa zrýchliť štyri návrhy uznesení, ktoré podľa jeho slov budú mať pozitívny vplyv na tvorbu budúcoročného rozpočtu, získavanie financií zo zdrojov EÚ či
znižovanie energetickej náročnosti verejných budov. Všetky tieto uznesenia poslanci schválili.

Gemerland

Zdieľajte článok

Pridaj komentár