Mestské funkčné regióny sú nástroj na medziobecnú spoluprácu

Združenie miest a obcí Slovenska organizuje podujatie, ktoré sa sústredí na mestské funkčné regióny ako nástroj medziobecnej spolupráce.

Slovensko je typickou vidieckou krajinou. Miestnu územnú samosprávu tvorí 96 % obcí. Na Slovensku máme 140 miest, z ktorých má 20 menej ako 5000 obyvateľov a v 10 mestách žije viac ako 50 000 ľudí. Združenie miest a obcí Slovenska organizuje podujatie, ktoré sa sústredí na mestské funkčné regióny ako nástroj medziobecnej spolupráce.

Účastníci podujatia budú diskutovať o definovaní kritérií pre mestské funkčné regióny. Tiež sa zamerajú na stanovenie nástrojov na podporu medziobecnej spolupráce, ale aj predstavenie pohľadu štátu na funkčné celky regionálneho významu. Prednášajúci budú spolu s ostatnými účastníkmi formulovať základný rámec na podporu medziobecnej spolupráce, ktorá sa ukazuje ako dôležitý nástroj rovnomerného rozvoja miestnej územnej samosprávy s prihliadnutím na počet samospráv, ich ekonomickú silu aj samotnú veľkosť.

Bezplatné podujatie sa uskutoční 27. marca 2019 v hoteli Slovakia v Žiline. Prednášajúcimi budú reprezentanti viacerých ministerstiev, ale aj odborníci pôsobiaci na univerzitách, s ktorými budú účastníci z miest, obcí, vyšších územných celkov a organizácií pôsobiacich v miestnej územnej samospráve diskutovať o mimoriadne aktuálnej téme, ktorá priamo súvisí s modernizáciou miestnej územnej samosprávy, ako aj s prípravou Slovenska na nové programové obdobie v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Informačný workshop je organizovaný v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy podporeného z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Michal Kaliňák, hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS

Zdieľajte článok

Pridaj komentár