Mesiac úcty k starším znásobuje význam sociálnej politiky v samospráve

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v súvislosti so vstupom do mesiaca, ktorý už tradične patrí úcte starším zdôrazňuje, že starnutie populácie znásobuje význam dlhodobej a udržateľnej sociálnej politiky.

„Mesiac úcty k starším znásobuje význam sociálnej politiky v samospráve,“ hovorí predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger a ďalej zdôrazňuje: Kým v roku 2005 bolo na Slovensku 916 000 seniorov, podľa aktuálnych dát momentálne máme viac ako milión starobných dôchodcov. V nadchádzajúcom období predpokladáme ďalšie starnutie populácie, na čo musia reflektovať mestá a obce rozsahom a zameraním svojej sociálnej politiky.“ V tejto súvislosti ďalej pripomína: „Samosprávy majú v oblasti sociálnej politiky významné poslanie, ktoré môžeme vidieť v mnohých kompetenciách a zverených úlohách. Preto musíme hľadať kompromis medzi ekonomickou udržateľnosťou a neustálym nárastom odkázaných ľudí.“   

Mestá a obce sú nielen najväčší zriaďovatelia škôl a školských zariadení, ale rovnako aj najväčší zriaďovatelia sociálnych zariadení, či už ide o pobytové, alebo ambulantné zariadenia, ale sú aktívne aj v terénnej sociálnej práci a tiež prevádzkujú denné centrá a ďalšie zariadenia využívané seniormi.

Zo Správy o sociálnej situácii obyvateľov v SR za rok 2018 v tejto súvislosti vyplýva, že Opatrovateľskú službu zabezpečuje  a priamo vykonáva 952 poskytovateľov, pričom z tohto počtu je 291 je neverejných poskytovateľov. Celkovo je táto služba zabezpečovaná na úrovni 1243 miest a obcí. V roku 2018 bola opatrovateľská služba v domácnosti poskytovaná celkovo 15 994 fyzickým osobám, z toho obce poskytli túto sociálnu službu 13 187 osobám. Ide o 82 % z celkového počtu prijímateľov opatrovateľskej služby, čo je oproti roku 2017 mierny nárast. K 31. 12. 2018 bolo v SR zriadených obcami, vyššími územnými celkami alebo neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb 1 057 zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytli tieto sociálne služby 162 018 klientom 3 361 zamestnancami, na čo celkovo vynaložili takmer 27,4 mil. eur, pričom ich príjmy boli vo výške 23,8 mil. eur. Pri niektorých sociálnych službách dominovali z hľadiska počtu poskytovateľov, ako aj počtu prijímateľov obce. Ide najmä o 222 denných centier, v ktorých obce poskytli sociálnu službu 42 458 klientom (neverejní poskytovatelia mali 133 klientov v 5 denných centrách) a 92 jedální, v ktorých bola poskytnutá strava 21 930 klientom (oproti 22 jedálňam neverejných poskytovateľov s 4 499 klientami), ale aj práčovne, strediská osobnej hygieny, terénna sociálna služba krízovej intervencie a poskytovanie prepravnej služby.

Predseda ZMOS Branislav Tréger na margo mesiaca, ktorý patrí úcte k seniorom, vyjadruje presvedčenie, aby „sme prácu pre našich najstarších obyvateľov vnímali aj ako prejav úcty, vďaky a prirodzenej solidarity, keďže v mestách a obciach ľudí odkázaných od sociálnych služieb nevnímame iba ako klientov, ale v prvom rade ľudí spätých so životom v konkrétnom meste, či obci.“

Zdroj: Michal Kaliňák, hovorca a tajomník rady expertov ZMOS

Zdieľajte článok

Pridaj komentár