Podnikatelia v cestovnom ruchu sa môžu zapojiť do výzvy

Nové alebo vylepšené služby pre návštevníkov alebo výrobky a služby spojené s regionálnou produkciou – to je hlavné zameranie podporovaných aktivít v rámci aktuálne vyhlásenej výzvy na predkladanie projektov, ktorá je určená pre mikro, malé a stredné podniky v cestovnom ruchu a súvisiacich odvetviach na území okresov Rimavská Sobota a Lučenec.

Základné informácie o výzve:

 • oficiálny názov výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v rámci Iniciatívy EK catching-up regions
 • kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-27
 • poskytovateľ/vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo hospodárstva SR
 • informácie k výzve: https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/27-02-2020_vyzva_27_cestovny_ruch_bbsk/

O nenávratný finančný príspevok sa môžu uchádzať mikro, malé a stredné podniky v cestovnom ruchu a súvisiacich odvetviach (okrem SHR) aktívne minimálne 1 rok, pričom minimálna výška príspevku je 35 000 EUR a maximálna je 200 000 EUR. Maximálna intenzita pomoci je na úrovni 85 %, čo znamená, že spolufinancovanie zo strany žiadateľa predstavuje najmenej 15 % z oprávnených výdavkov. Podporu možno získať na investície zamerané na:

 • nové alebo vylepšené služby pre návštevníkov (zážitkové služby pre návštevníkov, športové a rekreačné služby, služby malých ubytovacích zariadení do 25 lôžok a pod.) 
 • nové a vylepšené výrobky a služby spojené s regionálnou produkciou (sklo, keramika, potraviny a iné)

Medzi oprávnené výdavky patria napríklad výdavky na rekonštrukčné práce (nezahŕňajú výstavbu nových priestorov), nákup strojov, prístrojov, zariadení, vnútorné vybavenie prevádzkových priestorov, nákup bicyklov a kolobežiek pre využitie klientmi zariadení cestovného ruchu, nákup softvéru, licencií, receptov, autorských práv a patentov, vybrané marketingové služby a i.

Oprávneným miestom pre realizáciu aktivít sú okresy Rimavská Sobota a Lučenec (od 3. hodnotiaceho kola aj Poltár a Revúca v prípade nevyčerpania sumy vyčlenenej na výzvu). Nie je teda rozhodujúce sídlo žiadateľa, ale miesto realizácie projektu.

Na výzvu je vyčlenených celkovo 7,5 mil. EUR zo zdrojov EÚ.

Uzávierka 1. hodnotiaceho kola je 29.05.2020 a termíny uzavretia prípadných ďalších hodnotiacich kôl sú stanovené v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola, ak nedôjde k vyčerpaniu sumy vyčlenenej na výzvu.

Informácie k možnostiam podpory v rámci predmetnej výzvy je možné získať prostredníctvom:

 • prezentácie, v ktorej sú stručným spôsobom predstavené všetky podmienky poskytnutia príspevku a relevantné informácie o výzve
 • vyškolených zamestnancov z regiónu, ktorí budú poskytovať informácie elektronicky, telefonicky i osobne, nižšie uvádzame kontakty:
 • Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre územie Banskobystrického samosprávneho kraja: tel.: 048/4330 146, e-mail: ipc@banskabystrica.sk
 • Rozvojová agentúra BBSK, n.o. na e-maile: ludmila.elexova@dobrykraj.sk
 • kontaktných údajov uvedených vo výzve (v časti 1.7 Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom na str. 5), kde je možné získať informácie elektronicky, telefonicky i osobne na Ministerstve hospodárstva SR.

Zameranie výzvy prispieva k naplneniu stratégie miestneho rozvoja územia MAS MALOHONT, kde jednou z priorít je aj podpora rozvoja cestovného ruchu. Podobne zameranú výzvu plánuje vyhlásiť aj MAS MALOHONT na jar tohto roka.

Ing. Miroslava Vargová, manažérka MAS MALOHONT

Foto: Archív MAS MALOHONT

Zdieľajte článok

Pridaj komentár