Verejné obstarávanie-výzva na predloženie ponuky – pekárenská technológia

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so  zákonom

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

1)      Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: ARSI-RS s.r.o.

Adresa: Štrkovec 129, 980 45 Štrkovec

Krajina: Slovenská republika

Štatutárny zástupca: Bc. Zoltán Szabó 

IČO: 47 526 769

DIČ: 2023942789

Telefón:  +421 905 963835

e-mail : zoltanszabo.100@gmail.com

Internetová adresa:  www.gemerland.sk

IBAN: SK08 5200 0000 0000 1621 8506

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:

Bc. Zoltán Szabó

Telefón: +421 905 963835

e-mail : zoltanszabo.100@gmail.com

2)      Predmet zákazky:

Názov predmetu zákazky: Pekárenská technológia

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný slovník: 42215000-6 Zariadenia na priemyselnú prípravu alebo výrobu potravín alebo nápojov
  

Predpokladaná hodnota: 99 643,00 EUR

Predmetom zákazky je obstaranie pekárenskej technológie v zmysle technickej špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č.2 tejto výzvy. Súčasťou predmetu obstarávania  sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto realizácie a ďalšie súvisiace náklady s realizáciou predmetu zákazky.

3)      Miesto a lehota uskutočnenia predmetu zákazky:

Adresa uskutočnenia: Hatvaniho 15, 979 01 Rimavská Sobota

Požadovaný termín plnenia: do 2 mesiacov od písomnej objednávky

4)      Typ zmluvy a trvanie zmluvy na uskutočnenie predmetu zákazy:

Na predmet zákazky bude uzavretá Kúpna zmluva, návrh zmluvy je súčasťou tejto výzvy.

Trvanie zmluvy: 21 mesiacov od platnosti zmluvy

5)      Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania

Predmet zákazky bude financovaný z regionálneho príspevku a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Nebude poskytnutý preddavok ani záloha, fakturácia prebehne po prevzatí predmetu zákazky a potvrdení preberacieho protokolu. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia. 

6)      Ponuka:

Vo svojej ponuke predložte nasledovné doklady a dokumenty: 

P.č. Požiadavka na ponuku
1. Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo realizovať práce (napr. Výpis z obchodného registra, Živnostenský list) – originál alebo úradne overená kópia, v prípade, ak je uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov nie je potrebné tento doklad predkladať
2. Príloha č. 1: Vyplnený a podpísaný návrh Kúpnej zmluvy
3. Príloha č. 2: Technická špecifikácia predmetu kúpy (tvorí zároveň prílohu Kúpnej zmluvy)

7)      Miesto a lehota na predkladanie ponuky: 

Kompletné ponuky v rozsahu podľa bodu 6 požadujeme doručiť v listinnej podobe na adresu uvedenú v bode č. 1), pričom každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.

Lehota na predkladanie ponuky:  30.9.2020, 12.00 h

Lehota viazanosti ponuky: 6 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk

8)      Vyhodnocovanie ponúk:

Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledujúceho kritéria:

najnižšia cena za celý predmet zákazky bez DPH uvedená v Kúpnej zmluve

Navrhovanú cenu je potrebné zaokrúhliť na 2 des. miesta. Ak uchádzač predloží cenu na viac ako určený počet desatinných miest, bude jeho cena zaokrúhlená v zmysle všeobecných platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t.j. od číslice 5 – vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor).  

Za úspešnú bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za celý predmet zákazky v EUR bez DPH uvedená v Kúpnej zmluve a je celkovou  cenou prílohy č. 2: Technická špecifikácia predmetu zmluvy (tvorí zároveň prílohu Kúpnej zmluvy).

Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ oznámi, že uspel a s ktorým uzatvorí zmluvný vzťah.

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, s informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu. 

9)      Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v prípade ak:

  • ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti
  • nebude predložená ani jedna ponuka
  • ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk
  • ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
  • predložené ponuky budú nevýhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa

Do hodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk budú zaradení len tí uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti uvedené v bode 6 tejto výzvy a dodržia všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a obsah ponuky uvedené v tejto výzve.

Verejný obstarávateľ do 5 pracovných dní od termínu predloženia ponúk písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, informáciu o výsledku. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky.

V Štrkovci, 22.9.2020

Prílohy:

Príloha č. 1 – Kúpna zmluva

Príloha č. 2 – Technická špecifikácia predmetu kúpy

Bc. Zoltán Szabó

konateľ spoločnosti

Zdieľajte článok

Pridaj komentár