ZMOS sa v aktuálnom prieskume sústredil na problematiku komunálnych odpadov

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) začalo s realizáciou prieskumu, ktorý sa zameral na problematiku odpadového hospodárstva v komunále.

Odpadové hospodárstvo patrí medzi originálne kompetencie samospráv. Súvisí s ochranou a tvorbou životného prostredia, daňovou politikou aj spoločenskou zodpovednosťou. Má výrazný podiel na výdavkoch samospráv a je atakované rastúcimi požiadavkami na zber, zvoz a ďalšie nakladanie s komunálnym odpadom.    

 V prieskume sa sústredíme napríklad na to, ako sú samosprávy spokojné so systémom rozšírenej zodpovednosti výrobcov prostredníctvom oproti pôvodného systému podpory triedeného zberu z Recyklačného fondu. Tiež nás bude zaujímať, ako mestá a obce vnímajú doterajší stav, kedy obec alebo mesto samo rieši problematiku drobných stavebných odpadov. Rovnako budeme zisťovať postoje samospráv k problematike biologicky rozložiteľných odpadov a prístup k triedenému zberu odpadov. Zaujíma nás aj to, aké množstvo odpadov vyprodukuje obec na jedného obyvateľa v priebehu roka a koľko z tohto množstva dokáže samospráva zhodnocovať triedením, recykláciou, kompostovaním alebo energetickým zhodnocovaním – t. j. zlikvidovať inak ako skládkovaním.           

Prieskum potrvá do konca augusta 2019 na reprezentatívnej vzorke 480 respondentov. Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. 

Gemerland, Zdroj: Michal Kaliňák, hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS

Zdieľajte článok

Pridaj komentár