ZMOS sa listom obrátil na prezidentku Zuzanu Čaputovú

Združenie miest  a obcí Slovenska vo štvrtok 4. júla  požiadalo listom prezidentku Slovenskej republiky o nepodpísanie novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý bol predložený do Národnej rady SR ako poslanecký návrh, a ktorým sa má zaviesť povinné predprímárne vzdelávanie pre všetky 5 ročné deti v materských škôlkach. ZMOS v liste zaslanom hlave štátu argumentoval konkrétnymi výhradami, počnúc rozporom s Ústavou Slovenskej republiky, ďalšou  legislatívou a končiac ďalšími technickými problémami.

Najzávažnejším problémom zákona je rozpor s ustanovením  § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, na základe ktorého mestá a obce zriaďujú a zrušujú materské školy pri výkone samosprávy v rámci svojej originálnej pôsobnosti. Schválená novela však zavádza inštitút povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, ktorý podľa názoru Združenia miest a obcí Slovenska napĺňa všetky znaky preneseného výkonu štátnej správy. Stanovuje všeobecnú povinnosť všetkým zákonným zástupcom dieťaťa, ktoré dovŕši 5 rokov veku a každej obci povinnosť vytvoriť  podmienky na splnenie tejto povinnosti. Riaditelia materských škôl a všetky obce musia zároveň dostali za úlohu vynútiť túto povinnosť od rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa.

O plnení alebo nepnení povinného predprimárneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ materskej školy v prvom stupni a každá obec v druhom stupni ako odvolací orgán v rámci správneho konania, teda v mene štátu. Doklad o plnení povinného predprimárneho vzdelávania sa bude vyžadovať pri zápise na povinnú školskú dochádzku v základnej škole. Zákonom sa určuje taktiež miesto a spôsob plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. To sú všetko znaky plnenia povinnej školskej dochádzky, rovnako ako v základnej škole alebo v strednej škole.

V zmysle uvedeného ZMOS zastáva názor, že nejde o samosprávnu kompetenciu miest a obcí, ale o prenesený výkon štátnej správy v školstve a výkon tejto úlohy má byť v súlade s ustanovením čl. 71 ods. 1 Ústavy SR plne hradený z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Zdroj: Michal Kaliňák, hovorca a tajomník rady expertov ZMOS

Zdieľajte článok

Pridaj komentár