Zimnej údržbe nepomáha súčasná legislatíva

Združenie miest a obcí Slovenska reaguje na tvrdenia, ktoré včera odzneli v médiách zo strany hovorkyne Ministerstva dopravy a výstavby SR týkajúce sa celoplošnej zimnej údržby chodníkov. Naďalej trváme na tom, že tohtoročnej zimnej údržbe môže ublížiť   presun povinnosti údržby všetkých chodníkov na samosprávy bez predchádzajúceho prerokovania a dohody so ZMOS-om.

Združenie miest a obcí Slovenska odmieta šírenie nepravdivých informácií, ktoré vo svojej podstate majú  zakryť nevydarený presun uvedenej povinnosti na mestá a obce.  Vzhľadom na vyjadrenia  rezortu dopravy považujeme za dôležité opätovne zdôrazniť, že pri rozsiahlej novele zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke došlo aj rozsahom k  malej, ale podstatnej zmene zákona o pozemných komunikáciách, ktorá rieši presun povinnosti údržby chodníkov v plnom rozsahu na mestá a obce.

„Jedným zákonom sa  cez novelu iného zákona  vložili do neho povinnosti, ktorými sa presunula zodpovednosť za údržbu chodníkov na mestá a obce proti ich vôli. ZMOS preto písomne upozornil všetkých   150 poslancov parlamentu ešte počas prerokovania uvedeného zákona na takýto legislatívny proces, ktorému chýbali základné parametre, ako je aj vyčíslenie finančných dopadov na mestá a obce a  vyzval ich, aby zákon nepodporili. Okrem toho, presun kompetencií bez adekvátneho finančného krytia je aj v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách, princípom subsidiarity Európskej charty miestnej samosprávy a v rozpore s princípom a prísľubom financovania samosprávy,  že nebudú na mestá a obce presúvané nové úlohy bez vyčíslenia ich finančného dopadu a zabezpečenia chýbajúcich finančných prostriedkov“, zdôrazňuje predseda ZMOS Michal Sýkora.

Odmietame tiež tvrdenia, podľa ktorých „pôvodná právna úprava bola neprimeraná a nespravodlivá“. Podľa nášho názoru, práve naopak proces novelizácie zákona bol neprimeraný a nespravodlivý a bez akejkoľvek predchádzajúcej korektnej, vecnej diskusie so ZMOS-om.  Máme za to, že doterajší spôsob zabezpečenia údržby chodníkov pred touto zmenou bol primeraný a spravodlivý, nakoľko boli do neho zapojení aj samotní občania jednotlivých miest a obcí.   Podľa  súčasného právneho stavu v prípade potreby vyčistenia niekoľko kilometrov chodníkov v jednom čase na celom území mesta alebo obce,  najmä vo veľkých mestách, je táto povinnosť  nerealizovateľná bez následných problémov a dôsledkov. Na splnenie takejto povinnosti by bolo potrebné mať narázovo omnoho väčšie množstvo zamestnancov aj techniky.  Chceme  pripomenúť, že Zákon o obecnom zriadení okrem iného upravuje vzťah obyvateľov ku svojmu mestu alebo obci.

Podľa neho: „Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je povinný napríklad ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce, a tiež napomáhať udržiavať poriadok v obci.“ Dnešný stav však umocňuje negatívny vzťah a nezáujem obyvateľov o spoločný majetok a spolupodieľanie sa na miestnom živote.

Podľa Michala Sýkoru je namieste riešenie tejto situácie  na základe argumentov a poznatkov z územia. „Verím, že v krátkej dobe budeme mať mnohé   argumenty, ktoré budú pre poslancov Národnej rady aj vedenie rezortu dopravy natoľko relevantné, že ich výsledkom bude prehodnotenie súčasného stavu, lebo súčasná legislatíva výrazne komplikuje zimnú údržbu a ubližuje samosprávam. A v konečnom dôsledku spôsobuje problémy obyvateľom a ich nespokojnosť.“

Zdroj: Michal Kaliňák,  hovorca a tajomník Rady expertov
Ilustračné foto: archív redakcie

 

Publikované 20. 12. 2018

Zdieľajte článok

Pridaj komentár