V Základnej škole Š. M. Daxnera prebiehal projekt Anglický jazyk pre všetkých

V minulom školskom roku sa Základná škola Š. M. Daxnera v Rimavskej Sobote zapojila do výzvy Erasmus+ v aktivite KA1 Mobilita zamestnancov. Našej škole bol schválený grant na projekt s názvom „Anglický jazyk pre všetkých“, cieľom ktorého je skvalitniť vyučovanie anglického jazyka, práce so žiakmi so sociálne znevýhodneného prostredia a so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

V rámci projektu sme naplánovali dve mobility, z ktorých prvá sa uskutočnila v mesiaci október, kedy som mala možnosť zúčastniť  dvojtýždňového štruktúrovaného kurzu „Language&Practical Methodology: Creativity in the Classroom“ v Spojenom kráľovstve v meste Portsmouth.Kurz prebiehal podľa programu zostaveného prijímajúcou organizáciou InterEducation. V rámci prvého týždňa sme absolvovali jazykový tréning zameraný na zdokonaľovanie našich jazykových kompetencií s lektormi Michaelom Fennellom a LucyNorris.

S Dr. Dianou Hicks sme sa počas workshopovvenovali problematike vyučovania anglického jazyka žiakov v primárnom vzdelávaní, metodologickým postupom podporujúcim komunikáciu v anglickom jazyku, kooperatívnemu učeniu, rozprávaniu príbehov a ďalším aktivizujúcim metódam, ktoré napomáhajú zefektívniť vyučovanie anglického jazyka. V rámci stretnutí sme sa oboznámili s problematikou CLILu v primárnom vzdelávaní a získali praktické skúsenosti s plánovaním hodín CLIL.

Počas druhého týždňa som mala možnosť oboznámiť sa so školským vzdelávacím systémom v Anglicku priamo v školách: Lyndhurst Junior School Academy, Highbury Primary School, CopnorPrimarySchool a Purbrook Infant School.Pozorovala som vyučovanie a vymieňala si skúsenosti s učiteľmi, oboznámila sa sa s chodom škôl, s ich zvykmi a tradíciami, s časovým rozvrhnutím celého dňa a praktickým organizačným zabezpečením jednotlivých činností. Mala som možnosť prejsť sa budovami a areálom škôl, vidieť zariadenie a vybavenie tried, učební, telocviční, knižníc a  spoločných priestorov školy.

Prínosom v oblasti poznávania kultúry a histórie krajiny bola pre mňa možnosť navštíviť historickú lodenicu v Portsmouth, zúčastniť prehliadky mesta a poznávacích zájazdov do Winchestru a Londýna. Získané informácie sú veľkým prínosom pre moju samotnú prácu, pretože žiakov zaujíma spôsob života a zvyky ľudí v iných krajinách.

Počas kurzu som sa zoznámila a spolupracovala s učiteľmi z rôznych európskych krajín, konkrétne z Francúzska, Litvy, Dánska, Švédska a Čiech. Veľmi podnetná bola naša diskusia a vzájomná výmena skúseností. Porovnávali sme naše školské vzdelávacie systémy, hovorili o spoločných problémoch a nadviazali sme kontakty pre budúcu možnú spoluprácu v rámci ďalších projektov pre žiakov primárneho vzdelávania.

Ubytovanie som mala zabezpečené v hostiteľskej rodine, čo pre mňa znamenalo možnosť používať anglický jazyk aj mimo vyučovania v každodennom reálnom živote a zároveň sa bližšie oboznámiť s ich spôsobom života, kultúrou, zvykmi a tradíciami. Spoznať ich názor na aktuálne problémy dnešnej doby, ako aj na tematiku ohľadom Brexitu.

Získané poznatky a vedomosti sú pre mňa veľkým prínosom. Mojim cieľom bude aplikovať ich vo vlastnej výchovno-vzdelávacej prácia ďalej šíriť medzi pedagógmi našej školy, ale i regiónu formou rôznych stretnutí.

Autor: Mgr. Dana Vikorová, ZŠ Š. M. Daxnera, Rimavská Sobota

 

 

Publikované 27. 11. 2018

 

Zdieľajte článok

Pridaj komentár