Rimavská Sobota: Učiteľky z Estónska a Česka navštívili MŠ Rožňavská

O projekte Erasmus+ sme všetci čo-to počuli, ale pracovať na ozajstnom živom projekte je celkom iná káva…

Podarilo sa nám získať grant na spoluprácu s nadnárodnou účasťou. Našimi partnermi sa stali 2 materské školy, jedna z Lysej na Labem z Českej republiky a druhá z Tallinnu z Estónska. Projekt sme nazvali A little antenna, v preklade Tykadielko. Po začatí prác na projekte sme  informovali a motivovali k angažovanosti naše deti aj rodičov.

Naša materská škola je profilovaná environmentálne, takže sme ľahko plánovali aktivity, ktoré poskytujú deťom možnosti získať poznatky, hodnoty a spôsobilosti pre ochranu životného prostredia v oblasti zelene a využitia odpadového a prírodného materiálu. Od októbra 2018 sme aktivity plnili podľa časového plánu a výstupy z aktivít sme si s kolegyňami zo zahraničia vymieňali zatiaľ iba prostredníctvom skupiny na sociálnej sieti.  Tak sme sa navzájom aj spoznávali. Osobnému stretnutiu predchádzalo veľa príprav a vynaložili sme maximálne úsilie, aby sme boli dobrými hostiteľmi. Uvedomovali sme si, že je potrebné naplánovať priebeh návštevy tak, aby sme plnili stanovené ciele projektu  smerom k deťom a aby sme ukázali zo svojej práce čo najviac.

Od 10.6. do 14.6.2019 nás navštívili  4 učiteľky z Estónska a 3 učiteľky z Českej republiky. Na ich privítaní sa zúčastnilo vedenie MŠ, deti materskej školy, personál, za účasti regionálnej televízie. Deti privítali hostí v kroji chlebom a soľou a spevom ľudovej piesne. Predstavitelia vedenia mesta Rimavská Sobota oficiálne privítali návštevu v obradnej sieni. Sprievodkyňa potom previedla hostí mestom, informovala ich o jeho histórii, súčasnosti a zaujímavostiach.

Návšteve sme chceli  ukázať, ako naše zameranie aplikujeme v praxi a ako na to reagujú deti. Vyberali sme na oboznamovanie  rôzne pútavé metódy, využili sme spoluprácu s občianskymi združeniami. Spoločne tvorili zo šúpolia, tkali na krosnách, plietli šnúrky na cievke, tvorili z drôtu, piekli oplátky, sadili sadenice bylín do plastových fliaš. Prostredníctvom exkurzií a tvorivých dielní spoznali okolie Rimavskej Soboty, našu prírodu, podnebie, gastronómiu, zvyklosti a tradície regiónu. Komunikácia prebiehala v anglickom jazyku a jazykovo zdatnejší ochotne tlmočili, aby sme sa o sebe navzájom dozvedeli čo najviac. Tešil nás prejavený záujem o aktivity, metodiku, plánovanie a aj  o riešenie niektorých problémov. Pri osobných stretnutiach bolo jednoduchšie dohodnúť sa s hosťami na ďalších postupoch a  organizácii projektu.

Celotýždenné aktivity podporili výmenu osvedčených metód s kolegyňami zo zahraničia. Ich návšteva nás obohatila o nové poznatky a skúsenosti o partnerských krajinách. Veľký prínos má projekt hlavne pre deti, ktoré si rozšírili obzor prostredníctvom pútavých aktivít, získali nové skúsenosti, zručnosti a možnosti vzdelávania v oblasti environmentálnej výchovy v duchu O prírode v prírode.

Dúfame, že táto naša  spolupráca bude motiváciou pre našu MŠ zapojiť sa aj do ďalšieho programu a pre iné materské školy na Slovensku zapojiť sa do projektu Erasmus+. Projekt hodnotíme vysoko pozitívne, jeho prínosy sú nevyčísliteľné. Spomenieme aspoň niektoré: oboznámenie sa s novými poznatkami, skúsenosťami a trendmi v partnerských krajinách   v environmentálnej oblasti, zviditeľnenie našich metód a výchovno-vzdelávacích postupov v zahraničím, prekonávanie  jazykových  bariér.

Veľké poďakovanie patrí rodičom našich detí  a sponzorom, za prejavený záujem a pomoc na príprave tohto stretnutia: p. Gulik, p. Auxt, p. Miháľ, p. Gombalová, p. Babičová, p. Slanina, p. Demeter, p. Juhaniak, p. Váňová, p. Janíková, p. Csernoková, p. Muránska, p. Kováčová, p. Kubelková, p. Bubelíny – Mäso a mäsové špeciality, p. György – Top potraviny, p. Csernok – veľkosklad ovocia a zeleniny, Popradská káva,  OK ENGLISH – anglické štúdio s.r.o.

Zdroj: Kolektív Materskej školy Ul. Rožňavská v Rim. Sobote

Zdieľajte článok

Pridaj komentár