Posledné zasadnutie mestského parlamentu v tomto volebnom období

Rimavskosobotskí poslanci zasadnú v tomto volebnom období poslednýkrát v stredu, 31. októbra. Rokovanie sa uskutoční o 9.00 hod. v zasadačke MsZ v bývalom Župnom dome v Rimavskej Sobote na Nám. M. Tompu.

Zástupcovia občanov sa budú zaoberať majetkovoprávnymi otázkami a návrhom VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta  Rimavská Sobota na rok 2019. Na programe je aj návrh na vypísanie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj budovy Domova mládeže za  účelom prestavby na byty pre mladé rodiny. Touto témou sa mali poslanci zaoberať aj na minulom zasadanutí, lenže vtedy materiál z rokovania stiahli.

Nakoľko sa v budove čiastočne využíva len jedno krídlo, objekt je vo veľmi zlom technickom stave. Aby sa zabránilo ďalšiemu chátraniu, je potrebné ho zrekonštruovať. Keďže sa stal prebytočným majetkom, samospráva ho mieni odpredať. Znalkyňa stanovila hodnotu budovy na 465 tisíc eur. Návrhom na odpredaj budovy Domova mládeže sa zaoberali aj príslušné komisie mestského zstupiteľstva. Komisia pre rozvoj mesta a služby, európske projekty a cezhraničnú spoluprác, ako aj finančná komisia odporučili tento bod z rokovania stiahnuť a ponechať rozhodnutie na novozvolený poslanecký zbor. Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia k žiadosti nezaujala stanovisko, nakoľko nebola uznášaniaschopná.

Ďalším bodom rokovania je potvrdenie uznesenia č. 111/2018 – MsZ zo dňa 25.9.2018, ktorého výkon primátor mesta pozastavil. Týka sa prerozdelenia finančných prostriedkov v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta právnickým a fyzickým osobám na druhý polrok 2018.

Súčasťou rokovania, ktoré je verejné, sú aj interpelácie poslancov a všeobecná rozprava. Po jeho ukončení primátor pozýva poslancov na slávnostný obed z dôvodu končiaceho sa volebného obdobia 2014-2018.

Autor: Marta Kanalová

 

 

Publikované 25. 10. 2018

Zdieľajte článok

Pridaj komentár