Oznam: Nahlasovanie voľných pracovných miest

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota v zmysle novely zákona č. 5/2004 Z.z. zákona o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti), informuje všetkých zamestnávateľov, že v zmysle § 62 ods. 6 je s účinnosťou od 1.1.2019je zamestnávateľ povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v  územnom obvode ktorého sa pracovné miesto nachádza.

Za voľné pracovné miesto (ďalej len „VPM“) na účely sprostredkovania zamestnania považujeme podľa § 40 zákona o službách zamestnanosti len novovytvorené pracovné miesto alebo existujúce neobsadené pracovné miesto, na ktoré zamestnávateľ chce prijať zamestnanca.

Táto povinnosť sa nevzťahuje na VPM, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovanom na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Zamestnávateľ je povinný oznámiť VPM, ktorých obsadenie bude na pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy uzavretý:

– na dobu neurčitú,
– na dobu určitú, bez ohľadu na počet mesiacov,
– na plný úväzok,
– na skrátený úväzok.

Zamestnávateľ nie je povinný oznámiť VPM:

–  pri ktorých výkon prác je založený na živnosti,
– výkon práce je na základe uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo hlavný pracovný pomer (dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študenta a pod.)
– VPM, ktoré zamestnávateľ preobsadzuje kontinuálne,(napr. zamestnanec vykonávapráce na základe pracovnej zmluvy do 31.12. v kalendárnom roku, následne na uvedené pracovné miesto nastúpi nový zamestnanec).

Zamestnávateľ môže voľné pracovné miesto bezplatne zverejniť na internetovom portáli www.istp.sk, alebo osobne,  telefonicky, emailom oznámiť na úrade práce u pracovníka – agenta pre voľné pracovné miesta, prostredníctvom  internetovej stránky www.upsvr.gov.sk vyplnením dokumentu „nahláška voľných pracovných miest“.

Zamestnávateľ môže tiež voľné pracovné miesto nahlásiť a zverejniť s príslušným poplatkom na portáli www.profesia.sk a na www.kariera.sk .  Aj po zverejnení na týchto portáloch bude úrad práce považovať zákonnú povinnosť nahlásiť voľné pracovné miesto za splnenú.

Ak zamestnávateľ nahlasuje voľné pracovné miesto, ktoré je vhodné aj pre štátneho príslušníka tretej krajiny , je povinný nahlásiť ho na úrade práce, v  územnom obvode ktorého sa voľné pracovné miesto vhodné aj pre štátneho príslušníka tretej krajiny nachádza. Môže to urobiť osobne, telefonicky alebo poštou na príslušnom úrade práce, prostredníctvom internetovej stránky www.upsvr.gov.sk vyplnením dokumentu „nahláška voľných pracovných miest“ alebo prostredníctvom bezplatného internetového portálu www.istp.sk.  Iba v týchto prípadoch bude úrad považovať povinnosť nahlásiť voľné pracovné miesto vhodné aj pre štátneho príslušníka tretej krajiny za splnenú.

 

 

Publikované 14. 1. 2019

Zdieľajte článok

Pridaj komentár