Október-mesiac úcty k starším

V roku  1990  vyhlásila  Organizácia  Spojených  národov  l.  október  ako „Medzinárodný deň starších“.  Dôvodom  spomínaného  vyhlásenia  bola  správa  o  demografickom  vývoji, ktorá skonštatovala, že populácia  starne.

„Medzinárodný deň starších “, ktorý  si v roku 2018  pripomíname už 28. rok,  má upozorniť na postavenie a problémy staršej generácie v spoločnosti, oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti. Poukázať má tiež na rovnosť postavenia a dôstojnosť života starších ľudí, pričom snaha o zlepšovanie kvality ich miesta a uplatnenia sa v spoločnosti nemá zostať iba témou diskusií, ale systematicky má vyústiť so konkrétnych činov.

Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravé starnutie ako proces uchopenia sa optimalizácie príležitostí pre fyzickú, sociálnu a duševnú pohodu počas celého života tak, aby sa predlžovala očakávaná dĺžka života prežitého v zdraví. Snaha minimalizovať negatívne a podporiť pozitívne vplyvy na organizmus nachádza svoj výraz v celoživotnej príprave na starnutie, ktorej cieľom je pripraviť jedinca na aktívnu starobu, pokiaľ možno v dobrom zdraví, v tvorivej pohode, v dôstojnom prostredí a sociálnom zabezpečení.

Dlhodobá príprava prebieha počas celého života človeka. Tvorí súčasť výchovy k manželstvu a rodičovstvu, zdravotnej výchovy, ale aj občianskej a etickej výchovy na školách a premieta sa do primeraných postojov k starnutiu a staršej generácii. Zdravie starších ľudí ohrozujú najmä choroby srdca a ciev, nádory, rednutie kostí, úrazy najčastejšie spôsobené pádmi a rôzne psychické poruchy.

Úcta k starším by mala byť samozrejmosťou či už v rodine, na pracovisku alebo v dopravných prostriedkoch, jednoducho všade. Starší človek je predovšetkým skúsený človek. Svojimi životnými skúsenosťami a cennými radami môže obohatiť život rodiny a byť jej oporou a príkladom.

Zdroj: Mgr.Bokorová Zuzana, RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote

 

Publikované 1. 10. 2018

 

Zdieľajte článok

Pridaj komentár