Nájomné bývanie v centre pozornosti

Združenie miest a obcí Slovenska začalo s realizáciou prieskumu zameraného na viaceré aspekty problematiky nájomného bývania.

Slovensko je v porovnaní s ostatnými štátmi Európskej únie takmer na chvoste rebríčka vo vzťahu k celkovému počtu nájomných bytov. Dlhodobo, viac ako 92 % bytov, je u nás v súkromnom vlastníctve, čo okrem iného obmedzuje napríklad ekonomickú mobilitu a tiež má ďalšie negatívne dopady. Nielen na tieto aspekty sa sústredil prieskum Združenia miest a obcí Slovenska, ktorým tiež získame odpovede na ďalšie dôležité otázky.

Čo podľa starostov a primátorov v najväčšej miere spôsobilo situáciu, v ktorej je počet bytov v súkromnom vlastníctve na úrovni 92 % a nájomný bytový fond je výrazne menší? Je potrebné podporovať výstavbu nájomných bytov? A je vôbec v mestách a obciach záujem o túto formu bývania? V prieskume sa okrem týchto otázok tiež sústredíme na to, v čom vidia štatutárni predstavitelia miest a obcí najväčšie riziká aj najväčší prínos nájomného bývania, do akej miery majú samosprávy skúsenosti s nájomným bývaním a či uvažujú nad obstaraním nájomných bytov.

Zber dát začal dnes a potrvá do 29. marca 2019 na vzorke 480 respondentov. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhotriedenie dát, aby sme poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí.

Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. 

Zdroj: Michal Kaliňák , hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS

Zdieľajte článok

Pridaj komentár