Múzeum vydalo ďalší ročník zborníka

Vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia vydalo Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote (GMM) v uplynulom roku 2018 už 14. ročník zborníka GEMER-MALOHONT, ktorý pravidelne vychádza od roku 2005.

Publikácia prináša najnovšie výsledky práce odborných pracovníkov múzea ako aj externých prispievateľov, s tematickým zameraním na bohaté kultúrne a prírodné dedičstvo regiónu Gemer-Malohont. Najnovší 14. ročník zborníka obsahuje 15 odborných príspevkov, rozdelených do celkov podľa odborov zastúpených v múzeu, a to: prírodné vedy, archeológia, história, etnológia a história umenia.

Odbor prírodné vedy zastupuje príspevok biologičky GMM Moniky Gálffyovej, ktorá sa venuje vtáčím spoločenstvám vodnej nádrže vo Včelinciach. Štúdia je výsledkom desaťročného výskumu na tejto lokalite a prispieva k poznaniu vtáctva Rimavskej kotliny.

V odbore archeológia prinášame výsledky zisťovacieho archeologického výskumu na lokalite Nižný Skálnik – Maginhrad, ktorý vykonali dvaja pracovníci GMM – archeológ Alexander Botoš a Daniel Bešina. Zaujímavé výsledky prináša aj príspevok Alexandra Botoša a Dušana Hutku o novovekých archeologických nálezoch z centra mesta Tisovec.  Trojica autorov Vladimír Mitáš, Róbert Malček a Alexander Botoš opisujú nálezy badenskej kultúry zo Širkoviec – Širkovského hradu.

Najviac príspevkov zborníka je z odboru história. Historička múzea Éva Kerényi sa venuje téme kúpeľníctva v regióne Gemer-Malohont s dôrazom na zbierkové predmety kúpeľného charakteru v zbierkach GMM. Martina Oštrom Mareková a Ľudmila Pulišová pojednávajú o ťažbe a spracovaní mastenca a magnezitu v okrese Rimavská Sobota. Téme baníctva sa venuje aj Arpád Lőrincz vo svojom príspevku o význame rodiny Heinzelmannovcov pre gemerské baníctvo.

Až tri príspevky sú venované augustovým udalostiam roku 1968, nakoľko v roku 2018 sme si pripomenuli 50. výročie. Ján Aláč sa téme venuje v dvoch príspevkoch; v jednom prináša dramatické spomienky na augustové dni roku 1968 a v druhom pohľad na udalosti po 21. auguste 1968 v Rimavskej Sobote. Atmosféru týchto udalostí v Tornali opisuje na základe vlastných spomienok archeológ Václav Furmánek.

V odbore história je zaradený aj príspevok o rodine Tóthovcov v Rimavskej Sobote, ktorý vznikol prepisom a prekladom rukopisu už zosnulého architekta Zoltána Tótha z roku 1986. Riaditeľka múzea Oľga Bodorová píše o klasicistickej kúrii Szathmáry Királyovcov v Rimavských Janovciach, ktorá je v súčasnosti v správe GMM, o jej histórii a pôvodných obyvateľoch sme však doposiaľ vedeli len veľmi málo.

Etnológia je v zborníku zastúpená článkom Michaely Škodovej, pracovníčky Novohradského múzea a galérie v Lučenci, ktorá sa venuje téme priemyselného spracovania hliny na území mesta Poltár. Záver zborníka patrí architektúre a tvorbe lučeneckého architekta Oskara Winklera, ktorý vyhotovil aj dva projekty pre Rimavskú Sobotu.

Všetky príspevky sú recenzované odborníkmi z jednotlivých vedných odborov. Zostavovateľkou a zodpovednou redaktorkou zborníka je riaditeľka GMM Oľga Bodorová. Publikácia je určená širokému okruhu záujemcov o prírodu, históriu, hmotnú a duchovnú kultúru regiónu Gemer-Malohont.  Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a je možné si ho zakúpiť v pokladni GMM za cenu 4€.

Autor: Mgr. Angelika Kolár, historička umenia GMM a výkonná redaktorka zborníka

 

 

Publikované 15. 1. 2019

 

Zdieľajte článok

Pridaj komentár