Kraju pomôžu s prípravou na čerpanie eurofondov experti z Európskej komisie a Svetovej banky

Experti z Európskej komisie a Svetovej banky budú pomáhať Banskobystrickému samosprávnemu kraju (BBSK) s jeho rozvojovými prioritami. Kraj má stanovených deväť pracovných návrhov, ktoré rozpracuje v expertných skupinách, z ktorých neskôr vzídu štyri prioritné oblasti, na ktorých bude kraj celý rok s expertmi pracovať.

Iniciatíva Catching-up Regions, „Dobiehajúce regióny“ je určená na podporu rastu investícií do menej rozvinutých regiónov, odblokovanie prekážok využívania európskych štrukturálnych fondov a na maximalizáciu efektu týchto investícií.

Zo Slovenska je do iniciatívy už dnes zapojený Prešovský kraj, ktorý sa zapojil minulý rok. Zo susedných krajín prebieha iniciatíva vo viacerých regiónoch Poľska, a tiež v Rumunsku.

„Som rád, že dôležité medzinárodné a európske inštitúcie ako Európska komisia či Svetová banka náš kraj vnímajú ako dôveryhodného partnera, s ktorým sa oplatí spolupracovať. Dnes ešte pre BBSK platí zákaz čerpania eurofondov, spôsobený bývalým vedením. Napriek tomu sa už teraz v spolupráci so zahraničnými expertmi pripravujeme na ich maximálne využitie okamžite od chvíle, keď tento zákaz skončí,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Po oficiálnom otvorení iniciatívy sa experti z Európskej komisie a Svetovej banky spolu s účastníkmi odborných pracovných skupín pustia do výberu približne 4 kľúčových tém, na ktoré sa budú celý rok zameriavať, a na ktorých budú celý rok spolupracovať.

„Pre Banskobystrický kraj je určite kľúčová téma dopravy. Integrovaný moderný dopravný systém. Významná je tiež téma efektívneho využívania peňazí vynakladaných do cestnej infraštruktúry. Rovnako dôležitou oblasťou je efektívne využívanie ľudského potenciálu dlhodobo nezamestnaných obyvateľov kraja. Téma zamestnanosti absolventov, s dôrazom na stredné odborné školy, kde chceme pripraviť model správneho vzdelania a prepojenia s trhom práce,“ vysvetlil župan Ján Lunter.

Terajšie pracovné návrhy na konzultácie s expertami sú: tvorba moderného modelu pre integrovaný dopravný systém, zvýšenie efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov na údržbu a opravu ciest a mostov v kompetencii BBSK, vytvorenie nového účelu pre nevyužívaný nehnuteľný majetok kraja, zvyšovanie uplatniteľnosti absolventov stredných škôl, dostupnosť sociálnych služieb, zmodernizovanie kultúrnych inštitúcií tak, aby odrážali potreby súčasného návštevníka a vytvorenie výskumno-vývojového zázemia pre technologické firmy v kraji. Najneskôr v lete sa rozhodne, ktoré zámery experti rozpracujú.


Po roku experti vytipovali školy s potenciálom na rozvoj

Už rok prebieha iniciatíva Catching-up Regions v susednom Prešovskom kraji. Priority, ktoré si Prešovský kraj stanovil, sa týkali integrácie dát, ktoré má kraj k dispozícií do praktického využitia, regionálny rozvoj a cestovný ruch, energetická efektívnosť v budovách a reforma SOŠ.

„Inšpiratívny je výsledok napríklad pri reforme stredných škôl, kde sa po skúmaní s expertami Svetovej banky rozhodli podporovať prepájanie škôl so zamestnávateľmi, a tiež zahájiť prípravu pre reformu stredného odborného školstva. Predpokladom na to, aby táto reforma bola úspešná, je potrebné niektoré školy technicky dovybaviť, zmodernizovať, vytvoriť technologicky moderné školiace centrá, ktoré môžu slúžiť rôznym účelom. V tejto fáze sa v Prešovskom kraji uchádzajú o peniaze práve na tento krok,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Zdroj a foto: BBSK

Zdieľajte článok

Pridaj komentár