Futbal v Rimavskej Sobote začína písať svoju novú históriu

Predchádzajúci článok na Gemerlande Majetkové otázky s množstvom predajov, ale i s kúpou pozemkov pred poštou naznačil aj to, že samospráva má ešte dostatok pozemkov, o ktoré sa občania dokážu lepšie postarať. A to napriek tomu, že im nepatria, ale sa starajú o ne. Zrejme aj kľúčová otázka budúcej futbalovej akadémie znie v tom, že mesto samotné už nedokáže priniesť nič nové do rozvoja športu a skvalitnenia podmienok na zastaranom štadióne!

A tak téma spolupráce Mesta Rimavská Sobota a Mestskej futbalovej akadémie (MFA), ktorá sa už naťahuje ako žuvačka skoro rok, sa nakoniec začína lúskať takmer päť minút pred dvanástou (ako sa to nazýva v politickom žargóne). Pretože zástupcovia občanov už o nej rokovali nespočetne krát, a dokonca zasadali aj mimoriadne počas prázdnin. Ale v takomto rozsahu- ako je návrh na spoluprácu dvoch spomínaných subjektov, ešte nikdy nebol predložený na hlasovanie MsZ! Stále to boli len návrhy jednej strany a… a druhá ich odmietala, resp. preformulovala podľa svojich podmienok. Hľadať vinu za také dlhé otáľanie je už teraz zbytočné, lebo zainteresovaní poslanci, športovci, futbalisti, funkcionári ale i občania si to už náležite analyzovali a prijali svoje preferenčné konzekvencie.

Na stredajšom zasadaní sa však ľady konečne prelomili, lebo skupina poslancov (tzv. mimoriadna komisia primátora mesta) v zložení: Miroslav Bitala, Ferenc Auxt, Jozef Tóth a Viliam Vaš predložila návrh Zmluvy o spolupráci medzi mestom a MFA, s.r.o., ako doplnený bod 3.b/  rokovania MsZ. Po prestávke, ktorá nasledovala po majetkovoprávnych otázkach, si väčšina poslancov sadla na neverejné rokovanie o veci bez primátora mesta. Tak sformulovali aj návrh uznesenia i s pozmeňujúcim návrhom na citlivý bod ohľadne stavu predkupného práva na štadión (nadstavbu projektu) po 30 rokoch. Nasledovalo predloženie dôvodovej správy zo strany konateľa MŠK Miroslava Bitalu a obšírna diskusia v snemovni, v ktorej viacerí poslanci (Vaš, Auxt, Főző, Cziprusz, Bán, Bitala, Sliva, Tóth) podporovali spoluprácu s už existujúcou futbalovou akadémiou. Našli sa aj poslanci (Hazucha, Baláž), ktorí mali výhrady voči pôvodným návrhom, avšak povedali, že tie boli upravené v novom návrhu o spolupráci a naznačili, že sa „iba“ zdržia hlasovania. Nakoniec ani to nesplnili, ako je to zrejmé i z hlasovacej tabuľky…

Nakoniec predsa len došlo k hlasovaniu. Ale, ako je to už  v Rimavskej Sobote v tunajšom parlamentom roky „zvykom“, viacerí poslanci sa bavia medzi sebou a nedávajú pozor na znenie predkladaného návrhu uznesenia. Pritom v rozprave zaznel aj pozmeňujúci návrh  poslanca Viliama Vaša o novom znení bodu 5 v článku VII o „predkupnom práve“ po 30 rokoch. A po jeho diskusnom vystúpení primátor vyzval poslanca Vaša, aby ako predseda návrhovej komisie predložil návrh. Po krátkej dohode v návrhovej komisii sa jej členovia (Vaš, Zsóriová, Urban) rozhodli, že už predložia celý návrh uznesenia o spolupráci i s novým znením bodu 5. Primátor dal o návrhu hlasovať s výsledkom: 11 ZA, 1 sa zdržal, 2 PROTI a 4 NEHLASOVALI. Následne primátor vyzval komisiu, aby predložili celý návrh, na čo sa členovia komisie pozerali s nepochopením, pretože snemovňa práve odhlasovala celé uznesenie. Zrejme nielen poslanci nedávajú pozor…

Aby sa ukľudnila situácia- pretože niektorí ľavicoví poslanci začali protestovať, že je to zmätočné hlasovanie (lebo keďže nedávali pozor, tak si mysleli, že je to len o pozmeňujúcom návrhu bod 5!)- tak primátor navrhol, aby sa znova hlasovalo o celom uznesení o spolupráci. A tak snemovňa znova odhlasovala už odhlasované. S takmer rovnakým výsledkom: 11 ZA (Andrášiová, Auxt, Bán, Bitala, Cziprusz, Főző, Kuvik, Rigó, Sliva, Tóth, Vaš), 0 sa zdržalo, 1 PROTI (Baláž), 6 NEHLASOVALI (Bornayová, Čeman, Hazucha, Sojka, Urban) a 1 neprítomná (Zsóriová)

Toto uznesenie nadobúda účinnosť až po podpise primátorom mesta do 10 dní od schválenia v MsZ. Avšak, toto uznesenie i s predloženou zmluvou o spolupráci bolo ešte v ten deň zaslané pre konateľa MFA na podpis. Potom už nič nebráni primátorovi mesta, aby ešte v tomto dosluhujúcom volebnom období 2014-2018 podpísal Zmluvu o spolupráci medzi Mestom RS a MFA. A budú nasledovať ďalšie kroky, ktoré otvoria cestu pre Spoločenskú zmluvu medzi oboma partnermi. V nej sa konkretizujú podmienky, napr. vstupu MFA do MŠK, názov klubu a ďalšie právne náležitosti spojené so vznikom spoločnej spoločnosti s ručením obmedzením, ako i výchova mladých futbalistov, rekonštrukcia štadiónu. Ďalšie záležitosti, týkajúce sa napr. prenájmu pozemkov a štadióna, bude riešiť ďalšia následná zmluva.

Takže, schválenie tohto prvého konkrétneho uznesenia o spolupráci je len prvým, ale dôležitým krokom pre novú úroveň fungovania futbalu v Rimavskej Sobote v druhej storočnici!

Autor: Viliam Vaš, poslanec MsZ

 

 

Publikované 2. 11. 2018

 

 

 

 

 

 

Zdieľajte článok

Pridaj komentár