Dobrá prax inšpiruje

Združenie miest a obcí Slovenska prichádza so sériou príkladov dobrej praxe, v rámci ktorých ide o predstavovanie úspešných riešení. Tie sa osvedčili v aplikačnej praxi konkrétnej samosprávy a poslúžia ako zdroj inšpirácie pri riešení identických, respektíve obdobných problémov v iných samosprávach.

Využívanie overených riešení minimalizuje pre iné mestá a obce riziká vyplývajúce z nesprávne nastavených pilotných projektov a zároveň sa v prostredí miestnej územnej samosprávy uplatnia prvky porovnávania.

Príklady dobrej praxe sledujú viaceré princípy – transparentnosť, efektívnosť, účelnosť, prínos pre komunity aj princíp dobrej správy. Otvárajú nový priestor na porovnávanie riešení, vzájomnú inšpiráciu, využívanie prvkov konkurenčnej výhody a nového komunálneho manažmentu tak, aby lokálne problémy mohli byť riešené aj na báze už zavedených a v praxi osvedčených modelov riešenia uplatnených v konkrétnej samospráve.

Námety na príklady dobrej praxe pochádzajú z vlastnej analytickej činnosti v území, ale aj z podnetov, návrhov a informácií z médií. Každý príklad dobrej praxe je predmetom posúdenia hodnotiacej komisie, v ktorej pôsobia starostovia a primátori s minimálne 8-ročnými skúsenosťami. Ku každému z príkladov, ktoré budú komisiou vysoko ohodnotené, je spracovaný manuál s názvom „Kroky k úspechu“, dostupný na webovej stránke Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) v rubrike národného projektu a súčasne  zasielaný všetkým samosprávam vrátane poslancov a asociácií pôsobiacich v prostredí miestnej územnej samosprávy.

Ako príklad dobrej praxe boli členmi hodnotiacej komisie posúdené tieto samosprávy: Muráň s aktivitou týkajúcou sa pečenia tradičných muránskych buchiet, miestna časť Bratislava – Petržalka s dlhoročnou tradíciou podpory zveľaďovania predzáhradiek pri panelákoch a multimediálna optická sieť mikroregiónu Horné Kysuce. Každý z príkladov je vhodný na inšpiráciu pre iné samosprávy, lebo v sebe nesie viacnásobný prínos. Tak z hľadiska budovania značky regionálnej produkcie, ako aj vo vzťahu k podpore miestnej ekonomiky, zvyšovaniu kvality verejných služieb a napokon s prihliadnutím na upevňovanie pozitívneho vzťahu obyvateľov k svojmu okoliu a verejným priestranstvám.

„Príklady dobrej praxe dokazujú, že samosprávy sa majú čím pochváliť, ale aj navzájom inšpirovať. Nerobíme hitparádu úspechov, ale chceme, aby príklady dobrej praxe boli vhodné pre každú zo samospráv, čo je pri začínajúcom volebnom období veľmi dôležité a mimoriadne užitočné,“ konštatoval Michal Sýkora, predseda ZMOS.

Súčasťou príkladov dobrej praxe bude predstavenie úspešných projektov, ktoré boli realizované v rámci projektov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Príkladom na inšpiráciu je obec Nižná Polianka, ktorá svojím projektom „Ondava pre život“ priniesla dočasnú prácu 150 dlhodobo nezamestnaným, a vytvorila približne 500 vodozádržných opatrení, ktoré zachytia vodu v krajine v objeme 645 000m3. Zmysel tejto aktivity prešiel „skúškou správnosti“ v roku 2016, pri silných jarných prívalových dažďoch. Dlhodobým cieľom projektu je zadržať vodu v krajine a napomôcť k obnove malého vodného cyklu v regióne 44 obcí v okresoch Bardejov a Svidník s populáciou viac ako 8 000 obyvateľov. Tento projekt ako ideovú inšpiráciu uviedli Ján Krak, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR a František Kašický, veľvyslanec s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu EHP, Nórska a Švajčiarska. Podľa slov Františka Kašického: „Vstupujeme do obdobia nových výziev a ďalších príležitostí, v ktorom chceme využiť vybrané doterajšie úspešné projekty ako príklady, v ktorých sa môžu oprávnení žiadatelia inšpirovať pri spracovávaní svojich projektov.“

Príklady dobrej praxe sú súčasťou národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Zdroj: Michal Kaliňák, hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS

Priklady dobrej praxe najdete na:  https://npmodmus.zmos.sk/manual-kroky-k-uspechu.html

 

Publikované 20. 11. 2018

Zdieľajte článok

Pridaj komentár